Thursday, August 31, 2017

Khetwadi 10th Lane - Om Tandav

Khetwadi 10th Lane - Om Tandav

Khetwadi 10th Lane - Om Tandav
Khetwadi 10th Lane - Om Tandav-2017
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

No comments:

Post a Comment