Sunday, September 24, 2017

Darshan Ganpati Visharajan


Darshan Ganpati Visharajan

Ganpati Visharajan
Darshan Ganpati Visharajan-2017
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Wednesday, September 6, 2017

Ganeshji Visarjan Darshan

Ganeshji Visarjan Darshan

Ganeshji Visarjan Darshan
Ganpati Visharajan Darshan- 2017 Mumbai
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati

Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati

Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati
Ganpati Visarjan Darshan-2017
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... 

Ganpati Visharajan Darshan Mumbai

Ganpati Visharajan Darshan Mumbai

Ganpati Visharajan Darshan Mumbai
Ganpati Visharajan Darshan- 2017 Mumbai
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharajan Darshan Ganpati

Visharajan Darshan Ganpati

Visharajan Darshan Ganpati
Ganpati Visharajan Darshan-2017
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya.... Bappa Bappa Morya....