Tuesday, November 29, 2016

Ganpati Visharajan Darshan Mumbai

Ganpati Visharajan Darshan-2016

Ganpati Visharajan Darshan-2016 Mumbai
Ganpati Visharajan Darshan- 2016 Mumbai
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Monday, October 10, 2016

Saturday, October 1, 2016

Wednesday, September 28, 2016

Visharajan Darshan Ganpati


Visharajan Darshan Ganpati 2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Tuesday, September 27, 2016