Sunday, September 18, 2011

Lalbaugcha Raja in Dark Purple Dhoti 2011

Lalbaugcha Raja in Dark Purple Dhoti 2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....
He shaan kunachi ? Lalbaug cha raja chi...
Lalbaugcha Raja Cha Vijay Aso...

Lalbaug cha Raja Ganpati in Light Orange Dhoti 2011

Lalbaug cha Raja Ganpati in Light Orange Dhoti 2011
Lalbaug cha Raja Ganpati in Light Orange Dhoti 2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....
He shaan kunachi ? Lalbaug cha raja chi...

Lalbaugcha Raja in Dark Pink Dhoti 2011

Lalbaugcha Raja in Dark Pink Dhoti 2011
Lalbaugcha Raja in Dark Pink Dhoti 2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....

Lalbaugcha Raja Ganpati in Yellow Dhoti 2011

Lalbaugcha Raja Ganpati in yellow Dhoti 2011
Lalbaugcha Raja Ganpati in Yellow Dhoti 2011
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Saturday, September 17, 2011

Lalbaugcha Raja 2011 in Green Dhoti

Lalbaugcha Raja 2011 in Green Dhoti
Lalbaugcha Raja 2011 in Green Dhoti
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Lalbaugcha Raja Ganpati in Orange Dhoti 2011

Lalbaugcha Raja Ganpati in Orange Dhoti 2011
Lalbaugcha Raja Ganpati in Orange Dhoti 2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....

Lalbaugcha Raja 2011 in Light Green Dhoti

Lalbaugcha Raja 2011 in Light Green Dhoti
Lalbaugcha Raja 2011 in Light Green Dhoti
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Lalbaug cha Raja Ganpati Bappa in Blue Dhoti 2011

Lalbaug cha Raja Ganpati Bappa in Blue Dhoti 2011
Lalbaug cha Raja Ganpati Bappa in Blue Dhoti 2011
He shaan kunachi ? Lalbaug cha raja chi...

Lalbaug cha Raja Ganpati in Red Dhoti 2011

Lalbaug cha Raja Ganpati in Red Dhoti 2011
Lalbaug cha Raja Ganpati in Red Dhoti 2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....

Lalbaugcha Raja in Dark Aqua Dhoti 2011

Lalbaugcha Raja in Dark Aqua Dhoti 2011
Lalbaugcha Raja in Dark Aqua Dhoti 2011
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Lalbaugcha Raja 2011 in Lemon yellow Dhoti

Lalbaugcha Raja 2011 in Lemon yellow Dhoti
Lalbaugcha Raja 2011 in Lemon yellow Dhoti
LALBAUG CHA RAJA CHA VIJAY ASO...

Thursday, September 15, 2011

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee Andheri (w)

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee AndheriAzad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee AndheriAzad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee Andheri
Andhericha Raja-2011
"Navasala Pavnara Ganpati"
Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee. Andheri (w)

Ganpati Visarjan on "Sankashti Day"
which comes after"Ananta Chaturdashi"
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Andhericha Raja-2011

Andhericha Raja-2011Andhericha Raja-2011Andhericha Raja-2011
Andhericha Raja-2011
"Navasala Pavnara Ganpati"
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Monday, September 12, 2011

Lalbaugcha Raja-2011

Lalbaugcha Raja-2011Lalbaugcha Raja-2011Lalbaugcha Raja-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

LALBAUG CHA RAJA CHA VIJAY ASO...
He shaan kunachi ? Lalbaug cha raja chi...

Lalbaugcha Raja-2011

Lalbaugcha Raja-2011
Lalbaugcha Raja-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....
He shaan kunachi ? Lalbaug cha raja chi...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Darshan 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Ganpati Visharajan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....

Ganpati Visharajan Darshan 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Sunday, September 11, 2011

Lalbaugcha Raja-2011

Lalbaugcha Raja-2011Lalbaugcha Raja-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....
LALBAUG CHA RAJA CHA VIJAY ASO...
He shaan kunachi ? Lalbaug cha raja chi...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada

Ganpati Visharajan Darshan 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya....

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati Dt. 11-09-2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Gale Gavala...
Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan 2011

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2011
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Dt. 11-09-2011
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....